El Ple del mes de maig va aprovar provisionalment lOrdenança reguladora de la Prestació Patrimonial Pública de caràcter No Tributari relativa a labastament daigua i clavegueram i daltres serveis del cicle integral de laigua de Vilassar de Dalt. De conformitat amb els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 dabril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 56 del Text Refós de Règim Local, se sotmet ara a informació pública pel termini de 30 dies, a comptar des de lendemà de la publicació daquest anunci al Butlletí Oficial de la Província.

">

Exposició pública: Aprovació provisional de l'Ordenança reguladora del servei d'aigua i clavegueram de Vilassar de Dalt

Última revisió 30-05-2022 14:41
30/05/2022

El Ple del mes de maig va aprovar provisionalment lOrdenança reguladora de la Prestació Patrimonial Pública de caràcter No Tributari relativa a labastament daigua i clavegueram i daltres serveis del cicle integral de laigua de Vilassar de Dalt. De conformitat amb els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 dabril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 56 del Text Refós de Règim Local, se sotmet ara a informació pública pel termini de 30 dies, a comptar des de lendemà de la publicació daquest anunci al Butlletí Oficial de la Província.