canal Youtube de l'Ajuntament o de Radio Vilassar de Dalt.

">

Ple ordinari del mes de maig

Última revisió 26-05-2022 08:11
24/05/2022

Caràcter: Ordinari

Data: 26 de maig de 2022

Hora: 20.00 h.

Lloc:  Sala de Plens o en directe a través del canal Youtube de l'Ajuntament o de Radio Vilassar de Dalt.

Odre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 26 d'abril de 2022 i de l'acta de la sessió extraordinària i urgent de 16 de maig de 2022.

2.- Aprovació de la modificació de la Plantilla i de la RLLT.

3.- Modificació del conveni i  l’acord de condicions segons acord de la mesa negociadora del 28 de març de 2022.

4.- Sol·licitud de compatibilitat  de l'inspector de la Policia Local.

5.- Delegació de competències atribuïdes a l'alcadessa i aprovació del conveni de col•laboració amb el Consell Comarcal del Maresme relatiu a processos selectius de la Policia com a prova pilot.

6.- Modificació pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit per a l’aplicació del romanent de tresoreria per a despeses generals, aflorat en la liquidació del pressupost del Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa, corresponent a l’exercici de 2021.

7.- Resolució de les reclamacions presentades pel regidor no adscrit Sr. Joan Alfons Cusidó i Macià, contra l’aprovació inicial de la modificació pressupostària núm. ADMC2022000015 del Pressupost de l’Ajuntament per a 2022.

8.- Resolució de les reclamacions presentades pel regidor no adscrit Sr. Joan Alfons Cusidó i Macià, contra l’aprovació inicial de la modificació pressupostària núm. ADMC2022000023 del Pressupost de l’Ajuntament per a 2022.

9.- Aprovació inicial del Pressupost de l’Entitat Pública Empresarial Local, “VILASSAR DE DALT AIGÜES, EPEL- ViDA” per a 2022, format pels estats de previsió d’ingressos i despeses i el programa anual d’actuació, inversions i finançament

10.- Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic de naturalesa no tributaria relativa al Servei municipal d’abastament d’aigua i clavegueram al municipi de Vilassar de Dalt.

11.- Substitució del representant del Grup Municipal del PSC al Consell Rector del Museu Arxiu de Vilassar de Dalt.

12.- Moció en suport a les 12 encausades per tirar confeti al port de Palma.

13.- Moció de suport als jutges de pau.

14.- Aprovació de les festes locals per a l’any 2023.

15.- Donar compte de l'aprovació de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2021, del Consorci del Centre Teatral i cultural La Massa.

16.- Donar compte de la tramesa a IGAE Informe resum Control Intern 2021

17.- Donar compte de l'informe anual de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt relatiu a les resolucions adoptades contràries a les objeccions efectuades  i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa de l'exercici 2021

18.- Donar compte de l'Informe de morositat i  PMP del primer trimestre 2022.

19.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia dictats durant el mes d'abril.

20.- Precs i preguntes.

 

 

Ple maig
Ple maig